Địa chỉ: Thôn Dĩnh-Việt Ngọc
  • Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2020-2021
    | Trường Mầm non Việt Ngọc số 1 | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
  • kết quả xếp loại CBCC 2019-2020
    | Trường Mầm non Việt Ngọc số 1 | 47 lượt tải | 1 file đính kèm